Teisipäev, 12. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

JUHTKIRJAD

ORIENTEERITUS TEISELE EHK DIAKOONIA ON POSITIIVSETE MUUTUSTE KEEL

Mõned on öelnud, et diakoonia on kui teenijatüdruk teoloogia kuninganna kõrval. Ei vasta tõele: diakoonial on oma teoloogia, mis elab end välja ning realiseerub diakoonias. Diakoonilisus  on tegudes väljenduv usuline hoiak, mis iseloomustab kirikut. Teoloogia ja filosoofia leiavad enesele sobiva ja vajadustele vastava väljendusvormi. Tegudeta ei ole diakooniat. Tegudeta ei ole ka kirikut, sest kogu eneserealisatsioon on kirikus teisele – Jumalale, inimesele, keskkonnale – suunatud. Igasugune enesearendus, mida ei põhistata teiste kaudu, on põhimõtteliselt ebakiriklik. Enese arendamata jätmine on aga laialt levinud ja evangeeliumist leitav  talentide mahamatmise lugu. See on oma kutsumise salgamise lugu. Ka kirik on vaid vahend, sirutumine teise -  jumala ja inimese poole. Olgu siis liturgia – mis on ju teenistus, teenimine – või diakoonia – mis on põhimõtteliselt sedasama – kaudu ja vormis. Samasuguses sirutumises oleme kõik.

Sellisena on inimene kaaslooja, on muutuse agent, kes pühendumuse ja loovuse kaudu loob uut reaalsust. Toob esile peidetut. Avab varjatut. Sellega loob ta ka iseennast ja tulevikku ja nagu psühholoog Viktor Frankl väljendub,  ka minevikku, sest viimselt jääb vaid see, mille paigutame minevikku salvedesse. Meie tegude viljad.

Koguduste juures on sadu inimesi, kes on andnud endid Jumala ja ligimese teenimisse. Vaimulikest vabatahtlikeni. Nad on vastanud kutsele ja vajadustele. Sageli jäävad nad väljaspool oma tegevusruumi nähtamatuks. Nende tegude kaudu uuendatakse ja tervendatakse kogukonda, muudetakse kuulutus nähtavaks ja mõjusaks. Ilma diakooniata jääb jutluski patja loetud luuleks.

Tänavu on Vabatahtliku Tegevuse Aasta (VTA), üle riigi toimub palju ettevõtmisi, detsembris on aastaid tähistatud vabatahtliku tegevuse päeva. Miskipärast ei näe ma kogudusi osalemas ei VTA programmides ega tänusõnu kuulamas nendele pühendatud päeval. Kas see on loomupärane tagasihoidlikkus või teadmatus? Või hoopis suutmatus tuua oma parimad välja? Samas on meil suurepäraseid näiteid tegudeks kasvanud hoolivusest ja vastutusest kodukogukonna eest. Tänasest lehest leiame mõned näited sellest.

Riik ootab kogudustelt koostööd. Mida ootavad kogudused riigilt? Diakoonia ja ühiskonnatöö on tegelikult sillaks koguduste ja kiriku vahel, mille käigus luuakse uusi struktuure ja uut väärtust. Väga palju on võimalik teha Eesti riigi või Euroopa Liidu finantsmehhanisme kasutades. Riigi eesmärk kodanikuühenduste, sealhulgas koguduste tegevuse rahastamisel on institutsionaalselt tugevad ühendused ning avaliku sektori ja kodanikuühenduste partnerlus riigi valdkondlike eesmärkide planeerimisel ja saavutamisel. Diakooniatalituse sõnum on, et me peame suutma areneda suutlikeks partneriteks nii riigile kui omavalitsustele. See ei tähenda, nagu kirikul ei võiks olla spetsiifilisi kiriklikke eesmärke. Võib ja peab, aga nii kirik kui riik on ainuüksi vahendid huvitatud teise teenimiseks. See tähendab ligimese teenimist nende sõnade avaras ja paljusid hõlmavas tähenduses.

Oluline  märksõna on teenuste delegeerimine. Kohalike omavalitsuste poolt avalike teenuste lepingulise üleandmise eesmärgiks on teenuste kvaliteedi tõstmine ja teenuste ligipääsetavuse parandamine – teenuste viimine tarbijale võimalikult lähedale. Seejuures ei tohi teenuse kättesaadavus ja kvaliteet väheneda ning teenusetarbijailt võetava tasu suurus peab jääma avaliku võimu otsustada ning  vajab ühtseid aluseid. Teenuste osutamine koguduste poolt võimaldab samas parandada koguduse tulubaasi, vastates kohalikele vajadustele ning ristiinimese kutsumusele.

Majanduslikud ja sotsiaalsed põhjused viivad erinevate finantsmehhanismide kasutamisele. Maakogudustel soovitan kindlasti huvi tunda kohalike koostöökogude ja LEADER programmi vastu. Hasartmängumaksu Nõukogu on vast enamikule tuttav, aga koguduste poolt vähe kasutatud allikas.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) vahendid on suunatud avalikes huvides tegutsevate ühenduste tegevus- ja osalemisvõimekuse tõstmisele, mitte niivõrd valdkondlike projektide või  rohujuure tasandi väikeste ja alustavate ühenduste tegevuse ja projektide toetamisele. Rohujuuretasandi kodanikeühenduste peamise rahastamisallikana kasutatakse regionaalpoliitika riiklikke programme. Ennekõike Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kaudu rakendatavat  kohaliku omaalgatuse programmi (KOA), mille eesmärgiks on  piirkondliku konkurentsivõime tõstmine mittetulundusühenduste  väikeprojektide kaudu. Selle kaudu rahastatakse kogukonnaliikmete koolitamist, kohaliku arengu kavandamist. kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamist, kohaliku elukeskkonna parandamist. Tugistruktuuridena, mis pakuvad väärtuslikku teavet ja praktilist nõu ka kogudustele, toimivad maakondlikud arenduskeskused. Diakooniatalitusel on tõsine koostöö Harju Ettevõtluse Arenduskeskusega.

Jumal? Aga Jumal ei ole meie jaoks probleem ega küsimus, universumisse situatsioone looma heidetuina näeme temas meie lätet, algsituatsiooni. Küll aga usume Teda küsivat küsimusi meilt, ootavat probleemilahendusi meilt. Tema peamine küsimus meile on esitatud meid ümbritsevana: meie asi on talle vastata ja mitte ainuüksi  verbaalselt vaid esmalt eksistentsiaalselt ja tegudega. Sellega, mida me enestest ja teistest ja tervikust teeme.

Kas see tähendab uskmatust? Lootusetust? Ei mingil juhul. Kogu diakoonia on usutegude maailm, situatsioon, aegruum, mida täidame uue looduga. Hing on õhevil ja võbelev seistes lootusrikka tuleviku lävel. Kaasloojate vastutus on imeliselt suur, sest meie loodu peab olema tarvitatav ka mudelina teiste kaasloojate jaoks. Aga selle universaalsuse konkretiseerib iga kogudus ise, sest nii nagu usk on õige ainult alati uuenevana, nii on ka elu õige vaid igakordse vaba otsuse ja selle teostuse puhul.

Avo Üprus

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat