Teisipäev, 12. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

EESTI NOORSOOTÖÖ KESKUSE KAUDU FINANTSEERITAV PROGRAMM

Austatud laste- ja noorsootöö praktikud ja asjatundjad. Kutsun teid osalema toetuse taotlemises vastavalt teie eelistusele kas ühiselt või eraldi Eesti Noorsootöö Keskuse kaudu finantseeritavast programmist. Isiklikult olen seisukohal, et kristlikel noorsootöö tegijatel tuleks nüüd koopereeruda ja meie katusorganisatsiooniks võiks olla nt EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus. Kõne alla võiks tulla ka teised ühendused, kellel on piisav projektijuhtimise võimekus.
Ühele projektile eraldatav rahaline maht on kahtlemata liiga suur, et seda kasutada ühe koguduse noortetöö arendamiseks. Koostööst võidaksime aga palju. Minu hinnangul oleks suure kasuteguriga ka oikumeeniline koostöö. Samas ei ole kogudused iseseisvalt ka abikõlblikud. Omaette teema on ka EKN taotlejana. Seda tasuks arutada ka EKN noortenõukogul.
Tegemist on taotlusvooruga Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi „Riskilapsed ja –noored“ programmi raames „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja -noori on paranenud“ projektide toetuste taotlemiseks.
Taotlusvooru eesmärk on parandada noorsootöö teenuste kättesaadavust, suurendada noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võimekust ning arendada noorsootöötajate, valdkonna spetsialistide ja vabatahtlike pädevust noortega töötamisel. Taotlusvoor on suunatud noorsootöö-alaste meetmete rakendamiseks riskilastele ja -noortele vanuses 7 kuni 26 eluaastat.


Taotlusvooru raames toetatakse noorte- ja noorsootööorganisatsioonide tegevuse arendamist ja nende võimekuse suurendamist riskilaste ja -noorte kaasamisel, riskilaste ja -noortele ennetavate noorsootööalaste meetmete rakendamist parandamaks nende õpimotivatsiooni ja -tulemusi, noorsootöötajate, valdkonna spetsialistide ja vabatahtlike pädevuste suurendamist ning koostöövõrgustike loomist või olemaoleva võrgustiku arendamist ning teadmuspõhiste ja tõestatud mõjuga sekkumismeetmete ja -programmide rakendamist.  

Toetust saavad taotleda valitsusvälised organisatsioonid, avalikud institutsioonid ja asutused, sealhulgas ministeeriumid ja nende asutused, maavalitsused, sihtasutused, ülikoolid ja Eesti Vabariigi kohalikud omavalitsused. Taotlusvooru oodatakse noortekeskusi ja noorteühinguid ning huvikoole kaasavaid projekte.
Taotlusvooru kogusumma on 868 201 eurot. Ühele projektile eraldatav toetus on minimaalselt 170,000 eurot ning maksimaalselt 868 201 eurot.  

Programmi doonorpartner on Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Ühendus. Programmi juhib Haridus- ja Teadusministeerium ja selle rakendajaks on Eesti Noorsootöö Keskus. Programmi viiakse ellu koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumiga.

Taotlusi võetakse vastu Eesti Noorsootöö Keskuses kuni 14. oktoobrini 2013.

Juhul, kui teil on huvi, siis on Kirikute Nõukogu Ühiskonnatöö sihtasutus valmis aitama septembrikuus projekti kirjutamisel ning eelarve koostamisel. Selleks moodustatakse huvitatute töörühm, mida konsulteerivad projektimaailma asjatundjad.

Rahusooviga
Avo ÜprusAvo Üprus
e-post: avo.uprus@eelk.ee

12.08.2013

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat