Pühapäev, 17. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

IDEEKONKURSS: VAJADUSTELE VASTATES OLLAKSE VAJALIK EHK KIRIK KESET KÜLA


Kogudustele vajaliku teabe ja tugiteenuste pakkumiseks on EELK Konsistooriumi arendusosakonnas moodustatud diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus, mille meeskond osutab abi kogudustele ja kiriklikele vabaühendustele koolituse, nõustamise ja juhendamise läbi.

Eesmärk: tõsta kiriklike asutuste, organisatsioonide ja koguduste võimekust teenuste väljakujundamiseks ning osutamiseks, arendada koostööd teiste koguduste ja mittetulundusühendustega, avaliku- ja ärisektoriga.

Eesmärgi saavutamiseks on koostatud arengustrateegia ning algatatud üldkiriklik projekt Teeme koos, mida finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest SA Innove kaudu.

Projekti Teeme koos käigus koolitatakse ja rakendatakse tööle sotsiaalse ettevõtja profiiliga arendusjuhid igasse praostkonda.

Sobivate kandidaatide leidmiseks kuulutan välja ideekonkursi tähtajaga 05.07.2010. Parimale rahaline preemia.

Tingimused koolitusel osalemiseks on:

• Töötus
• Loovus
• Ettevõtlikkus
• Eetilised tõekspidamised
• Idee sotsiaalne mõjusus
• Kirikliku spetsiifika tundmine

Esialgse kava kohaselt võetakse vastu kuni kakskümmend viis kursuslast ning toetust makstakse kuni viieteistkümnele parimale lõpetajale. Järgmine kursus alustab 2011 sügisel ning sellele eelneb uus ideekonkurss.

Äriplaani elluviimiseks maksab talitus edukatele kursuslastele kuni poole aasta jooksul brutotöötasu ca 445 eurot kuus. Selle aja jooksul on kursuslastel kohustus saavutada jätkusuutlikkus ilma välise rahalise toetuseta ning jätkata kas siseriiklikke või struktuurfondide vahendeid kasutades. Talitus jääb jätkuvalt juhendama ning nõustama sotsiaalettevõtjate tegevust kohalike koguduste ja elanike huve silmas pidades ning sotsiaalseid muutusi edendades.

Hindamisel arvestatakse idee sotsiaalset mõjusust, sobivust EELK arengukavas ja diakoonia strateegias väljatoodud väärtuste ja eesmärkidega ning uudsust. Teostajalt ootame sotsiaalset tundlikkust, loovust ja eetilisi tõekspidamisi, millele koolituse käigus lisanduvad ettevõtluseks vajalikud oskused ja teadmised. Oluliseks saab ka maakonna või kohaliku omavalitsuse ja praostkonna või kohaliku koguduse tasandil antav hinnang projekti vajalikkuse ja teostatavuse kohta.

Ideekavand palun mahutada kahele leheküljele ning lisada orienteeruv eelarve ning viited võimalikele allikatele. Oluline on esile tuua, milline on projekti realiseerumise mõju koguduse, praostkonna, kohaliku omavalitsuse või maakonna tasandil ning kes on projekti sihtgrupp ja lõppkasusaaja. Projektide koostamisel osutame igakülgset abi. Arvestada tuleb, et teostamine jääb järgmisse aastasse 2011, mil rahaühikuna on käibel euro. Projekt tuleb ellu viia koostöös ning peab olema orienteeritud diakooniliselt: st lähtuma kirikust ning tooma esile positiivse muutuse kohalike elanike elus.

Avo Üprus
EELK diakoonia arendusjuht
e-post: avo.uprus@eelk.ee
tel 502 0857

15.06.2010

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat