Teisipäev, 12. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

KES ON TUGIISIK JA KELLELE ON TUGIISIK VAJALIK?

Tugiisik? Kellele ja milleks?

Tugiisik on vabatahtlik, kes enamasti kuulub mõnda kogudusse või vabaühendusse, tahab anda oma panuse turvalise kogukonna loomisse ning on valmis aitama karistuse kandnud inimest tavaellu naasmisel.

Tugiisik on saanud ettevalmistuse tööks vanglakeskkonnas ja kogukonnas, tunneb sotsiaal- ja tööhõiveprobleeme ning oskab pakkuda neile lahendusi.

Kui soovite kohtuda tugiisikuga, andke sellest eluosakonna kontaktisikule teada. Tema aitab Teil tugiisikuga kontakti luua.

Esimesel kohtumisel tugiisikuga selgitatakse koostöö eesmärke ja võimalusi. Inimene, kes soovib tugiisiku abi, sõlmib temaga nn hea tahte leppe, millega tugiisik ja kinnipeetav väljendavad oma koostöötahet ja valmisolekut regulaarseteks kohtumisteks, vabanemisjärgse elu planeerimiseks ning vastastikkusel usaldusel põhineva koostöösuhte loomiseks.

Tugiisik ei ole sõber ega sugulane, ta ei võta enesele kohustust korraldada vabanenu elu ja lahendada võimalikke probleeme tema eest. Küll aga on ta  valmis tegema eeltööd vabanemiseks, kohtuma kinnipeetava perekonna või elukohajärgse sotsiaaltöötajaga, aitama täita vajalikke avaldusi ja taotlusi, valmistama ette ja kaasas olema kohtumistel võimaliku tööandja, abikaasa või võlausaldajaga. Täpsemad koostöökohad lepitakse tugiisiku ja kinnipeetava vahel kokku.

Tugiisiku ülesanne on osutada abi ja tuge vabanenu toimetuleku suurendamiseks ning  kohanemiseks ausa eluga. See toimub nii vestluste ja juhendamise kaudu kui ka koostöös erinevate ametiasutuste ja partneritega.  Tugiisik nõustab vabanenut kohaliku omavalitsuse ja riigiasutuste poolt pakutavate teenuste taotlemisel ja kasutamisel.  Tugiisik teeb koostööd vabanenu pereliikmetega, ettevõtjatega ning sotsiaalabi ja -teenuseid pakkuvate organisatsioonidega, kui see aitab kaasa vabanemiskavas kokku lepitud eesmärkide saavutamisele.

Sellise koostöö eelduseks on veendumus ühise tegevuse vajadusest, usaldus ning selge eelkokkulepe koostöö eesmärkide, tegevuste ja tähtaegade osas koos konfidentsiaalsuse põhimõtte järgimisega.

Tugiisik on Sinu langevari hüppel tundmatusse!

Kasulikud lingid ja teenusepakkujad

Lootuse küla

 http://www.lootusekula.ee

Telefon: +372 671 6198; +372 5663 3804

E-mail: info@lootusekula.ee

MTÜ Haapsalu Tööotsijate Ühing www.toootsijad.ee

Telefon: +372 555 21212

E-mail: info@toootsijad.ee

Tallinna Hoolekande Keskus

Telefon: +372 644 4047; +372 610 1294

E-mail: info@thk.ee

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus

Telefon: +372 645 7920
E-mail: swcenter@swcenter.ee

MTÜ Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskus (Ahtme)

Telefon: +372 565 4594

MTÜ Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa

http://loksakeskus.org/ (venekeelne)

Telefon: +372 697 9450

E-mail: stranazhivyh@hot.ee

Tapa Valla Sotsiaalabikeskus MTÜ Jeeriko

Telefon: +372 5668 2299; +372 5667 9937

Heategevusfond „Taastõusmine“ (Tallinn)

Telefon: +372 5399 0037

EMK Aseri kogudus

Telefon: +372 5698 8740

EMK Kunda Betaania kogudus

Telefon: +372 5330 7884

EMK Jõhvi kogudus

Telefon: +372 335 2662

EMK Sillamäe Jumala Õnnistuse kogudus

Telefon:  +372 5800 4285

EKNK rehabilitatsioonikeskus „Kapernaum“

Telefon: +372 5564 9014
E-mail: valeriistrelchenko@gmail.com

MTÜ Rakvere Diakooniakeskuse Kodutute Varjupaik

Telefon: +372 322 3477

Kohtla-Järve Jumala Sõna kogudus

Telefon: +372 334 7774

Narva Jumala Sõna kogudus

Telefon: +372 354 5008

E-mail: slovoboga@gmail.com

MPEÕK Narva kogudus

Telefon: +372 354 8855

MPEÕK Tapa kogudus

Telefon: +372 515 0539

Rakvere Nelipüha kogudus

Telefon: +372  5649 1812
E-mail: stanislav.sirel@mail.ee

 Avo Üprus
EELK

28.01.2013

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat