Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Konsistoorium

Konsistoorium on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku valitsus, mille ülesandeks on kirikukogu otsuste täideviimine. Konsistooriumi president on peapiiskop ja liikmed piiskop peapiiskopi asetäitja ülesannetes ning viis assessorit. Kantsleri ja assessorid valib kirikukogu neljaks aastaks. Peapiiskop annab igale assessorile juhtida ühe või mitu tegevusala.

 

Konsistooriumi koosseis

1. Peapiiskop Urmas VIILMA
Töövaldkonnad: EELK kõrgeim vaimulik juht, eestikeelne diasporaa Ameerikas, Kanadas ja Austraalias.

2. Lõuna piirkonna piiskop Joel LUHAMETS

3. Lääne ja Põhja piirkonna piiskop Tiit SALUMÄE
Töövaldkonnad: Meedia ja kommunikatsioon, kirjastustegevus, avalikud ja oikumeenilised suhted Eestis, autasustamine ja tunnustamine, eestikeelne diasporaa Euroopas ja Venemaal, muinsus-, kunstiväärtused, pärand ja arhitektuur.

4. Kantsler õp Andrus MÕTTUS

5. Assessor õp Katrin-Helena MELDER
Töövaldkonnad: Misjon, sh evangelisatsioonitöö, sise-, välis- ja võrgumisjon. Kiriklik laste- ja noorsootöö, kristlik kasvatus kogudustes, laste- ja noortelaagrid, leeritöö ja järelleeritöö, katehees.

6. Assessor Kadri Eliisabet PÕDER
Töövaldkonnad: Rahvusvahelised suhted ja oikumeenilised suhted, sh suhted partnerkirikutega ja osaduskondadega, koostöö rahvusvahelistes oikumeenilistes organisatsioonides, koguduste ja asutuste välissuhete kaardistamine.

7. Assessor õp dr Ove SANDER
Töövaldkonnad: Diakoonia kui hoolekandetöö, sh organiseeritud heategevus, koguduslik ja üldkiriklik diakoonia, hingehoid, perenõustamine, erivajadustega inimesed, sotsiaal- ja kogukonnatöö, sh riiklikud kaplanaadid.

8. Assessor praost Marko TIITUS
Töövaldkonnad: Haridus ja teadus, jumalateenistuselu ja kirikumuusika, usundiõpetus, kiriklik alus- ja üldharidus, teoloogiline kõrgharidus, ilmiktöötegijate koolitus, taseme- ja täiendõpe, liturgia ja kirikumuusika.