5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 103. Juhatamine ja protokollimine

(1) Kirikukogu istungit juhatab juhatuse liige.
(2) Istungjärgu protokollimise eest vastutab konsistooriumi kantselei.
(3) Protokollitakse istungi ajal. Protokolli õigsust võib enne protokollile allakirjutamist kontrollida helisalvestuse abil. Kui kirikukogu liige leiab, et tema mõtteid on protokollis kirjeldatud ebatäpselt, võib ta nõuda protokollile kirjaliku seletuse lisamist.
(4) Protokolli kantakse ettekannete kokkuvõtted, otsused, hääletamiste tulemused ja kirikukogu liikmete eriarvamused kirikukogu otsuste kohta, kui nõutakse viimaste lisamist protokollile. Protokollile lisatakse vastuvõetud ja allakirjutatud aktid nende vastuvõtmise järjekorras.
(5) Kirikukogu istungjärgu protokollile kirjutavad alla juhatuse liikmed ja protokollija.
(6) Protokoll avaldatakse kolmekümne päeva jooksul pärast istungit elektrooniliselt EELK koduleheküljel. Protokolli ärakiri saadetakse kirikukogu liikmetele. Kirikukogu liikme loal võib protokolli ärakirja saata elektronpostiga. Istungjärgu helisalvestuse olemasolul säilitatakse see konsistooriumi arhiivis. Kinniseks kuulutatud istungjärgu helisalvestuse säilitamise või hävitamise üle otsustab kirikukogu.TAGASI