5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 105. Nõukogu moodustamine ja töökord

(1) Nõukogusse valitakse paaritu arv liikmeid.
(2) Peapiiskop on ameti poolest arengunõukogu liige, kantsler on ameti poolest majandusnõukogu liige.
(3) Ülejäänud liikmetest valib pooled kirikukogu ning pooled nimetab ametisse konsistoorium.
(4) Nõukogu võib kasutada oma ülesannete täitmisel eksperte ja konsultante, kes ei kuulu nõukogu koosseisu.
(5) Nõukogu tegutseb enda poolt vastu võetud kodukorra alusel.
(6) Nõukogu koosoleku protokollimist korraldab konsistooriumi kantselei.
(7) Peapiiskopil, piiskopil ja kantsleril, kes ei kuulu nõukogusse, on õigus osaleda nõukogu koosolekul sõnaõigusega.TAGASI