5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 106. Nõukogu

(1) Nõukogud on EELK arengunõukogu ning EELK majandusnõukogu.
(2) Arengunõukogu juhatab peapiiskop või piiskop, majandusnõukogu juhatab kantsler.
(3) Arengunõukogu
     1) teeb ettepanekuid EELK arengukava koostamiseks ja muutmiseks;
     2) annab hinnangu arengukava muutmise ettepanekule ning arengukava täitmise aruandele.
(4) Majandusnõukogu:
     1) annab kirjaliku arvamuse EELK strateegiale ja arengukavadele, s.h investeerimiskavadele enne nende heakskiitmist konsistooriumi poolt;
     2) annab hinnangu konsistooriumi eelarve seaduse eelnõule ja eelarve täitmise aruande eelnõule;
     3) kuulab regulaarselt ära kantsleri aruande eelarve täitmise ning tulude-kulude prognooside kohta;
     4) annab eelneva kirjaliku arvamuse konsistooriumile tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest;
     5) annab eelneva kirjaliku arvamuse konsistooriumi sihtfondide asutamise ja likvideerimise ning nendest tehtavate rahastamistaotluste kohta;
     6) annab soovitusi konsistooriumi ja koguduste ning nende poolt asutatud juriidiliste isikute raamatupidamise korraldamise küsimustes;
     7) annab hinnangu üldkirikliku maksu kehtestamise või tühistamise ning maksumäära muutmise eelnõule;
     8) tunnistatud kehtetuks 28.04.2009;
     9) annab hinnangu EELK juhtimist, majandustegevust, kavandamist ja aruandlust reguleerivate õigusaktide eelnõudele;
     10) täidab teisi ülesandeid, mis on talle pandud kirikuseaduste, teiste EELK õigusaktide või konsistooriumi või peapiiskopi otsustega.TAGASI