5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 108. Kirikukogu istungjärgu päevakord ja ajakava

(1) Ettepaneku istungjärgu päevakorra kohta, sealhulgas seadusandliku või muu akti vastuvõtmiseks võivad kirikukogu juhatusele teha konsistoorium, praostkonna sinod ja vähemalt 10 kirikukogu liiget; oma pädevusse kuuluvates küsimustes võivad ettepaneku teha vaimulike konverents, piiskoplik nõukogu, kirikukogu alaline või erikomisjon ja nõukogu. Ettepanekule lisatakse kirikukogu otsuse eelnõu koos seletuskirjaga.
(2) Kirikukogu istungjärgu esialgse päevakorra ja ajakava kinnitab kirikukogu juhatus. Peapiiskop teatab selle kirikukogu liikmetele vähemalt üks kuu, erakorralise istungjärgu päevakorra ja ajakava vähemalt kaks nädalat enne istungjärgu algust.
(3) Kirikukogu liikme nõusolekul saadetakse arutusele tulevad eelnõud talle elektronpostiga.
(4) Kirikukogu istungjärgu esialgne päevakord ja ajakava ning algatatud eelnõud koos seletuskirjadega avalikustatakse EELK koduleheküljel.
(5) Päevakorda ja ajakava arutatakse istungjärgu esimese istungi algul pärast istungjärgu komisjonide moodustamist.
(6) Igal kirikukogu liikmel on õigus teha ettepanek päevakorra täiendamiseks, teatades sellest soovitatavalt kirjalikult konsistooriumile vähemalt kaks nädalat enne kirikukogu istungjärgu algust või päevakorra arutamise ajal. Tema soovi rahuldamise otsustab kirikukogu eraldi hääletusega. Arupärimise võtmist päevakorda arutatakse vähemalt viie kirikukogu liikme nõudmisel.
(7) Päevakorra ja ajakava arutamine lõpetatakse tervikpäevakorra ja -ajakava vastuvõtmisega. Päevakorra ja ajakava küsimuste kohta tehakse otsused lihthäälteenamusega. Arupärimine võetakse päevakorda vähemalt 1/4 kirikukogu liikmete heakskiidul.
(8) Istungjärgu jooksul ei tohi päevakorda muuta. Erandina võib päeva-korda lisada kiireloomulisi küsimusi. Kiireloomulisena ei võeta päevakorda kirikuseadustiku muutmise eelnõusid.
(9) Kirikuseadustiku muutmise eelnõu või muudatusettepaneku esitajal on õigus igas käsitlemise faasis oma algatus tagasi võtta. Kui kirikukogu on lihthäälteenamusega tagasivõtmise heaks kiitnud, langeb selle arutamine päevakorrast välja.
(10) Väljaspool päevakorda käsitletakse ainult järgmisi küsimusi:
     1) protest kodukorra eiramise kohta;
     2) päevakorra muutmine kiireloomulise küsimuse arutamiseks;
     3) teadete edasiandmine.
(11) Kui istungjärgu jooksul ei jõuta kõiki päevakorraküsimusi läbi arutada, jäetakse need küsimused ilma uuesti hääletamata järgmise istungjärgu päevakorra algusesse.TAGASI