5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 110. Seadusandliku või muu akti algatamine

(1) Kirikuseadustiku muutmise eelnõu või muu akti eelnõu esitatakse koos seletuskirjaga paberile trükituna konsistooriumile hiljemalt neli nädalat enne istungjärgu algust. Eelnõu esitatakse dateerituna ja allakirjutatuna paberkandjal ning elektroonilisel kujul.
(2) Eelnõu esitaja peab eelnõus või selle seletuskirjas piisava selgusega piiritlema valdkonna, mida eelnõu käsitleb.
(3) Kirikukogu juhatus nimetab eelnõuga tegeleva komisjoni või nõukogu (nn juhtivkomisjon). Vajadusel palutakse hinnangut konsistooriumilt või asjasse puutuvalt institutsioonilt. Eelnõu koostaja loal võib eelnõud muuta.TAGASI