5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 116. Abijuhatajate, komisjonide, nõukogude ja kirikukohtu liikmete valimise kord

(1) Kui valitava organi liikmete arv ei ole määratud EELK põhikirjaga või kirikuseadusega, otsustab enne valimisi selle kirikukogu.
(2) Nomineerimiskomisjon seab üles kirikukogu abijuhatajate, nõukogude, komisjonide ja kirikukohtu valitavate liikmete kandidaatide nimekirja. Iga kirikukogu liige saab esitada oma kandidaate ja need kantakse nimekirja, kui seda toetab vähemalt neljandik kohalolijaist.
(3) Pärast kandidaatide ülesseadmist loeb istungi juhataja ette kandidaatide ees- ja perekonnanimed ning küsib neilt kandideerimise nõusoleku. Isik, kes ei viibi kirikukogu istungil, võib oma nõusoleku anda kirjalikult või volitada kedagi istungil osalejatest edastama oma nõusoleku suuliselt.
(4) Enne hääletamist tutvustab juhataja valimiskorda. Hääletajal on õigus esitada juhatajale või häältelugemiskomisjoni esimehele asjakohaseid küsimusi.
(5) Häältelugemiskomisjon kontrollib kirikukogu ees valimiskasti ja pitseerib selle. Seejärel toimub hääletamine, mille läbiviimiseks võidakse kuulutada välja kuni 15-minutiline vaheaeg või mille käigus liigub häältelugemiskomisjoni esindaja istungi ruumis valimiskastiga ringi, võimaldades hääletajatel hääletussedelid valimiskasti lasta. Konkreetse hääletuskorra teatab enne hääletamisele asumist istungi juhataja.
(6) Kirikukogu abijuhatajate valimised korraldatakse kahes voorus, kusjuures esimeses voorus kandideerivad vaid konsistooriumi ordineeritud liikmed ning teises voorus kirikukogu ilmikliikmed. Igal kirikukogu liikmel on kummaski voorus üks hääl. Voorus enim hääli saanud kandidaat on valitud kirikukogu abijuhatajaks. Häälte võrdsuse korral rakendatakse käesoleva paragrahvi lõike 11 sätteid.
(7) Komisjonide, nõukogude ja kirikukohtu liikmete valimisel on hääletamine salajane ning kohaldatakse §-s 117 sätestatud korda.
(8) Igal hääletajal on nii mitu häält, kui mitu isikut valitakse valitavasse organisse. Häälte arvu konkreetsel hääletusel teatab istungi juhataja igakordselt enne hääletamisele asumist. Käesolevat lõiget ei kohaldata kirikukohtu liikmete valimise puhul.
(9) Kirikukohtu valimistel osutuvad valituks kolm enim hääli saanud kandidaadid s.h vähemalt üks vaimulik ja vähemalt üks ilmik.
(10) Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid vastavalt valitavate kohtade arvule.
(11) Kui kandidaadid saavad võrdselt hääli, kuulutatakse vaimulike puhul valituks ametistaaþilt vanem; kui kasvõi üks võrdselt hääli saanutest on ilmik, kuulutatakse valituks ealt vanem.
(12) Kandidaat, kes ei saanud ühtegi häält, ei osutunud valituks. Kui selle tõttu jääb kollektiivse organi liikme koht täitmata, korraldatakse täiendav valimine, millel rakendatakse käesoleva paragrahvi lõigete 2-10 sätteid.
(13) Valimistulemuse kohta võtab häältelugemiskomisjon vastu otsuse, mis jõustub kirikukogule teatavakstegemisega. Häältelugemiskomisjoni otsusest tulenevalt vormistatakse seejärel kirikukogu otsus.TAGASI