5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 118. Piiskopi valimise kord

(1) Piiskopi kandidaadi või kandidaadid esitab peapiiskop preestrite hulgast.
(2) Kui piiskopi kohale on esitatud üks kandidaat, arvatakse piiskop ametisse valituks, kui tema poolt hääletab salajasel hääletamisel üle poole kohalolevatest kirikukogu liikmetest..
(3) Kui on esitatud mitu kandidaati, arvatakse neist piiskopiks valituks kandidaat, kes salajasel hääletamisel või kordushääletamisel saab üle poole kohalolevate kirikukogu liikmete häältest.
(4) Kui käesoleva paragrahvi lõigete 2 ja 3 alusel toimunud hääletuste järel ei saa ükski kandidaat nõutavat häälteenamust, esitab peapiiskop järgmisel istungil uue kandidaadi.TAGASI