5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 128. Kirikukogu liikme volituste peatumine, taastumine ja lõppemine

(1) Kirikukogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega tema surma, teovõimetuks osutumise, tagasiastumise või lahkumise korral teda valinud organist või kui ta ei vasta enam nendele tingimustele, mis olid tema kirikukogu liikmeks valimise eelduseks.
(2) Kirikukogu liikmel on õigus oma volitused tähtajaliselt peatada, esitades eelnevalt sellekohase kirjaliku teate konsistooriumi kantseleisse. Volitused peatuvad teates märgitud kuupäevast või kui see on märkimata, siis konsistooriumi kantseleis registreerimisele järgnevast päevast. Volituste peatumise kohta võetakse vastu konsistooriumi otsus.
(3) Juhul kui kirikukogu liige, kelle on valinud praostkonna sinod, valitakse konsistooriumi assessoriks, astub järgmisest istungjärgust alates tema asemele asemik.
(4) Kui konsistooriumi liikmeks valitakse vaimulike konverentsi valitud või peapiiskopi nimetatud kirikukogu liige, valitakse või nimetatakse tema asemele uus liige.
(5) Kirikukogu liikme volituste peatumisel või ennetähtaegsel lõppemisel astub tema asemele asemik. Käesoleva paragrahvi lõigetes 1-4 nimetatud juhtudel kinnitab asemiku või uue valitu kirikukogu liikmeks konsistoorium ning pärast kinnitamist on tal kõik kirikukogu liikme õigused ja kohustused.
(6) Kirikukogu liikmeks kinnitatakse sinodi poolt valitud enim hääli saanud asemik sellest praostkonnast, kust oli valitud volitused peatanud või lahkunud kirikukogu liige.
(7) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud isik ei saa mingil põhjusel kirikukogu liikmena ametisse asuda, kinnitab konsistoorium kirikukogu liikmeks järgmise asemiku sellest praostkonnast.
(8) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel peatatud volitused taastuvad, kui volitused peatanud kirikukogu liige esitab sellekohase kirjaliku teate konsistooriumi kantseleisse. Volitused taastuvad teates märgitud kuupäevast. Kui teates on kuupäev märkimata, taastuvad volitused teate konsistooriumi kantseleis registreerimisele järgnevast päevast. Volituste taastumise kohta võetakse vastu konsistooriumi otsus.
(9) Kui isik lahkub konsistooriumi koosseisust, loetakse ta lahkunuks kirikukogu koosseisust siis, kui ta enne konsistooriumi liikmeks valimist ei olnud kirikukogu liige või kui ta oli kirikukogu liikmeks valinud vaimulike konverents või nimetanud peapiiskop. Isik ei lahku kirikukogu koosseisust esimeses lauses toodud juhul, kui ta kuulub kirikukogusse praostkonna praostina.
(10) Kui kirikukogu liikme volitused taastab või konsistooriumi koosseisust lahkub, jäädes kirikukogu liikmeks, isik, kelle oli kirikukogu liikmeks valinud praostkonna sinod, siis sellest praostkonnast viimasena kirikukogu liikmeks saanud asemik lahkub kirikukogu koosseisust.
(11) Abijuhataja volitused lõpevad, kui ta ei vasta enam nendele tingimustele, mis olid tema abijuhatajaks valimise eelduseks.TAGASI