5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
2. jagu. Konsistooriumi liikmete töövaldkonnad

§ 130. Konsistooriumi liikmete tööjaotus

(1) Konsistooriumi kantsler juhib EELK majanduselu ja konsistooriumi kantseleid.
(2) Peapiiskop võib oma otsusega anda konsistooriumi liikmele juhtida EELK mingi tegevusala (töövaldkonna).
(3) Tegevusala juhtivat konsistooriumi liiget nimetatakse sellega seotud ülesannete täitmisel "assessoriks", näiteks koolitusassessor.
(4) Kui teatud valdkonda juhib piiskop, lisatakse nende ülesannete täitmise ajal tema ametinimetusele sõnad "... assessori ülesannetes", näiteks piiskop koolitusassessori ülesannetes.TAGASI