5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
3. jagu. Konsistooriumi tööorganid

§ 133. Konsistooriumi kantselei

Konsistooriumi kantselei täidab järgmisi ülesandeid:
1) korraldab konsistooriumi, peapiiskopi ja piiskopi asjaajamist ning tehnilist teenindamist;
2) korraldab kirikukogu, piiskopliku nõukogu, kirikukohtu ja vaimulike konverentsi tehnilist teenindamist;
3) toimetab elektroonilist Kiriku Teatajat;
4) korraldab EELK keskarhiivi tööd;
5) korraldab vaimulike teenistuskirjade pidamist;
6) korraldab konsistooriumi raamatupidamist;
7) täidab muid kiriku õigusaktidega talle pandud ülesandeid.TAGASI