5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
4. jagu. Konsistooriumi istungid

§ 136. Konsistooriumi kodukord

(1) Konsistooriumi istung on kinnine. Konsistooriumil on õigus kuulutada istung lahtiseks.
(2) Konsistooriumi istungi protokollimist korraldab konsistooriumi kantselei.
(3) Konsistooriumi liikmete esildiste alusel koostatakse konsistooriumi poolaasta tööplaan. Tööplaanis märgitakse esitatava eelnõu või arutatava päevakorraküsimuse nimi, esitamise alus, esitamise kuupäev ja vastutaja. Tööplaani kinnitab konsistoorium ja selle täitmist jälgib kantsler.TAGASI