6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
1. jagu. Koguduse juhtimisorganite töö

§ 254. Juhtimisorgani otsuse tegemine hääletamisega

(1) Juhtimisorgan teeb otsuse hääletamisega.
(2) Hääletamine on avalik. Vähemalt ühe neljandiku juhtimisorgani liikmete nõudel korraldatakse hääletamine salajaselt või nimeliselt.
(3) Juhtimisorgan teeb oma otsuse lihthäälteenamusega: otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud rohkem hääli kui vastu.
(4) Täiskogu poolt koguduse lõpetamise otsustamisel peab selle poolt hääletama enam kui kaks kolmandikku kohalviibivatest täiskogu liikmetest.TAGASI