7. OSA. MAJANDUS
1. peatükk. Kiriku varad

§ 277. Vara kasutamise ja võõrandamise eritingimused

(1) Sakramendi seadmiseks kasutatava asja või kunstilise või kirikuloolise väärtusega asja võib pantida või võõrandada vaid konsistooriumi loal.
(2) Sakramentide seadmiseks kasutatavaid asju võib anda kasutamiseks üksnes EELK kogudusele, allasutusele või organisatsioonile. Kui sakramendi seadmiseks kasutatava asja kasutamine toimub ühe praostkonna piires, annab loa praost, EELK piires peapiiskop.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asi deponeeritakse konsistooriumi poolt kehtestatud EELK koguduse vallasasja deponeerimise korras.TAGASI