7. OSA. MAJANDUS
1. peatükk. Kiriku varad

§ 279. Koguduse kinnistu, hoone või hoone osa kasutada andmine ja kasutusele võtmine

(1) Koguduse omandis oleva kinnistu, hoone või hoone osa võib enamaks kui üheks aastaks, kuid vähem kui kolmeks aastaks teisele isikule kasutada anda praosti loal.
(2) Koguduse omandis oleva kinnistu, hoone või hoone osa teisele isikule kasutada andmiseks enamaks kui kolmeks ning vähemaks kui neljaks aastaks annab loa praost, küsides eelnevalt kantsleri kirjaliku arvamuse.
(3) Koguduse omandis oleva kinnistu, hoone või hoone osa teisele isikule kasutada andmiseks neljaks või enamaks aastaks annab loa praost, küsides eelnevalt majandusnõukogu kirjaliku arvamuse.
(4) Kogudus võib teisele isikule kuuluva kinnistu osta või rendile võtta praosti loal.
(5) Loa taotleja esitab kirjalikult praostile lepingu olulised tingimused (tähtaeg, tasu ja selle maksmise kord jmt) ning eeldatava mõju eelarve tuludele ja kuludele.
(6) Praost teatab taotlejale loa andmisest või sellest keeldumisest kirjalikult kahe nädala jooksul. Täiendavate andmete nõudmise korral teatatakse loa andmisest või keeldumisest hiljemalt nelja nädala jooksul pärast taotluse saamist.
(7) Kogudus saadab seitsme päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist selle koopia praostile.TAGASI