7. OSA. MAJANDUS
1. peatükk. Kiriku varad

§ 280. Tehingud EELK-le kuuluva kinnistu, hoone või hoone osaga ning kunstilise või ajaloolise väärtusega vallasasjaga

(1) EELK-le kuuluva kinnistu, hoone või hoone osa teise isiku kasutusse andmise, võõrandamise või pantimise või kinnisasjale hoonestusõiguse, ostueesõiguse või servituudi seadmise otsustab konsistoorium vastavalt kirikukogu kehtestatud kirikuvara võõrandamise ja kasutamise korrale.
(2) EELK omandis oleva kunstilise või ajaloolise väärtusega vallasasja võõrandamise, teise isiku kasutusse andmise või pantimise otsustab konsistoorium vastavalt kirikukogu kehtestatud kirikuvara võõrandamise ja kasutamise korrale.TAGASI