7. OSA. MAJANDUS
1. peatükk. Kiriku varad

§ 281. Kogudusele kuuluva kinnisasja koormamine asjaõigusega või võõrandamine

(1) Kogudusele kuuluva kinnisasja võõrandamiseks või pantimiseks või kinnisasjale hoonestusõiguse, ostueesõiguse või servituudi seadmiseks annab loa konsistoorium, küsides eelnevalt praostkonna praosti ja EELK majandusnõukogu kirjalikku arvamust.
(2) Tunnistatud kehtetuks 25.11.2009.
(3) Taotluses näidatakse ära võõrandatav kinnistu, kavandatav võõrandamise või asjaõiguse piiramise viis, eeldatav tulu ja kavandatava erakorralise tulu kasutamise eesmärk või korralise tulu mõju eelarve tuludele ja kuludele, seatava hüpoteegi suurus. Konsistoorium vaatab taotluse läbi ja annab loa ühe kuu jooksul. Konsistooriumil on õigus nõuda täiendavaid andmeid, sel puhul teatatakse loa andmisest või sellest keeldumisest hiljemalt kaks kuud pärast taotluse saamist.
(4) Kogudus teatab konsistooriumile kinnisasja võõrandamise või pantimise või kinnisasjale hoonestusõiguse, ostueesõiguse, kasutusvalduse või isikliku servituudi seadmise lepingu sõlmimisest seitsme päeva jooksul. Konsistooriumil on õigus tutvuda sõlmitud lepinguga.TAGASI