7. OSA. MAJANDUS
1. peatükk. Kiriku varad

§ 286. Vara inventeerimine

(1) Konsistoorium, allasutused ja kogudused on kohustatud pidama nende omandis olevate kinnistute, ajaloolise või kunstilise väärtusega asjade ning raamatupidamises põhivarade hulka kuuluvate asjade nimekirju, millele lisatakse vajalikud dokumendid ja plaanid.
(2) Konsistoorium kehtestab konsistooriumi, allasutuste, praostkondade ja koguduste:
     1) vara registri pidamise, registrisse kandmise ja registrist välja arvamise korra;
     2) vara olemi, olemi muutuse ja seisundi inventeerimise korra;
     3) vara võõrandamise, kasutuskõlbmatuks tunnistamise ja koormamise korra.
(3) EELK vara, mis ei ole kantud allasutuse, praostkonna või koguduse registrisse, on konsistooriumi omand ja kantakse konsistooriumi vara registrisse.
(4) EELK-le ja kogudustele kuuluvate kinnistute koondnimekirja peab konsistoorium.TAGASI