7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 302. EELK eelarvest tehtud eraldise liigendamine

(1) Ühe nädala jooksul pärast konsistooriumi eelarve vastuvõtmist teatab konsistooriumi kantselei igale § 299 lõikes 2 nimetatud taotluse esitajale temale konsistooriumi eelarvest tehtud eraldise või tegevustoetuse suuruse.
(2) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teate saamist koostab eraldise saaja konsistooriumi eelarvest tehtud eraldise või tegevustoetuse detailse liigenduse ning saadab selle konsistooriumile hiljemalt eelarveaasta 1. veebruariks.
(3) Tunnistatud kehtetuks 28.04.2009.TAGASI