7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 305. Eelarve reserv

(1) Konsistooriumi eelarves nähakse ette reserv, mille määraks on 1-3% konsistooriumi eelarve mahust.
(2) Eelarve reservist tehakse eraldisi kuludeks, mida ei ole konsistooriumi eelarves või lisaeelarves ette nähtud.TAGASI