7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 307. Eelarve reservi ja eelarveväliste reservfondide kasutamisest aruandmine

Konsistoorium annab kirikukogule aru reservfondide ja sihtfondide kasutamisest koos eelarve täitmise aruandega.TAGASI