7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 309. EELK eelarve erakorraline muutmine

(1) Kulude tegemiseks, milleks konsistooriumi eelarves ei ole eraldisi ette nähtud või mille tegemiseks ettenähtud eraldistest ei jätku, võib konsistoorium muuta eelarvet kuni 20% ulatuses kirikukogu vastuvõetud eelarve tulude ja kulude konsistooriumi osa koguväärtusest.
(2) Konsistoorium esitab eelarve erakorralise muutmise otsuse koos põhjendusega kinnitamiseks kirikukogu järgmisele istungjärgule.
(3) Eelarve erakorralise muutmise otsus jõustub konsistooriumi nimetatud tähtajal.
(4) Kui konsistoorium muudab eelarvet nõnda, et vähendatakse eraldisi kirikukogu nõukogule, piiskoplikule nõukogule, kirikukogu komisjonile, kirikukohtule või vaimulike konverentsile, lisatakse eelnõule asjakohase institutsiooni arvamus eraldise vähendamise kohta.TAGASI