7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 310. EELK eelarve täitmise aruanne

(1) Tunnistatud kehtetuks 28.04.2009.
(2) Tunnistatud kehtetuks 28.04.2009.
(3) Aruande EELK eelarve täitmise kohta eelarveaastal koostab kantsler ning esitab hiljemalt 1. märtsiks konsistooriumile. Pärast aruande läbivaatamist esitab konsistoorium selle revisjonikomisjonile hinnangu andmiseks hiljemalt 15. märtsiks. Aruandele lisatakse seletuskiri ja reservfondide kasutamise aruanne.
(4) Konsistoorium esitab eelarve täitmise aruande kinnitamiseks kirikukogu kevadistungjärgule, algatades sellekohase kirikukogu otsuse eelnõu. Aruandele lisatakse:
     1) seletuskiri;
     2) konsistooriumi reservfondide ja eelarveväliste sihtfondide kasutamise aruanne;

21) aruanne EELK kinnisvara ning teiste investeeringute kohta;
     3) nimekiri kogudustest, kes ei tasunud eelarveaasta jooksul konsistooriumi eelarvesse laekuvaid makse, koos tasumata summa suurusega;

31) konsistooriumi asutuste ja praostkondade aruanded;
     4) EELK-sse mittekuuluvate juriidiliste isikute aruanded koos seletuskirjadega konsistooriumi eelarvest saadud rahade kasutamise kohta.
     5) EELK revisjonikomisjoni hinnang aruande vastavuse kohta eelarvele.

(5) EELK ettevõtted esitavad kinnisvara ja teiste investeeringute aruande kantslerile hiljemalt 15. märtsil konsistooriumi kehtestatud vormis.TAGASI