7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 314. Koguduse eelarve koostamine ja vastuvõtmine

(1) Koguduse tulude ja kulude eelarve (edaspidi koguduse eelarve) eelnõu koostab koguduse juhatus ja selle kohta annab oma hinnangu koguduse revisjonikomisjon või revident.
(2) Koguduse eelarve võtab vastu koguduse nõukogu hiljemalt eelarveaasta 1. märtsil.

(3) Juhul kui koguduse valdava mõjuga äriühing, või koguduse osalusel asutatud mittetulundusühing või sihtasutus   koostab eelarve, on nimetatud sihtasutuse või äriühingu eelarve koguduse eelarve lisa.TAGASI