7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 316. Koguduse eelarve täitmise aruanne

(1) Koguduse eelarve täitmise kohta eelarveaastal koostab käesoleva seaduse §-s 315 nimetatud isik eelarve täitmise aruande ning esitab selle koguduse juhatusele viimase määratud tähtajaks.
(2) Koguduse eelarve täitmise aruande vastavuse kohta eelarvele annab oma hinnangu koguduse revisjonikomisjon või revident.
(3) Koguduse eelarve täitmise aruande kinnitab koguduse nõukogu koos koguduse majandusaasta aruandega hiljemalt aruantava eelarveaastale järgneva aasta 15. mail.

(4) Koguduse osalusel äriühingu või koguduse poolt asutatud sihtasutuse konsolideerimata majandusaasta aruanne on koguduse eelarve täitmise aruande lisa.TAGASI