7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
3. jagu. Muud sätted

§ 318. Järelevalve

(1) Assessor teostab järelevalvet konsistooriumi eelarvest eraldatud rahade õigus- ja sihipärase kasutamise eest tema vastutusalas.
(2) Assessoril on õigus esitada konsistooriumile taotlus peatada raha eraldamine tema vastutusalas olevatele sihtasutustele või projektidele, kui järelevalve käigus on selgunud eraldatud raha õiguspäratu või sihipäratu kasutamine.
(3) Konsistooriumil on õigus peatada raha eraldamine sihtasutustele või projektidele, kui on selgunud eraldatud raha õiguspäratu või sihipäratu kasutamine. Sihtasutuse või projekti poolt seni kasutamata osa eraldisest arvatakse konsistooriumi otsusega konsistooriumi määratud reservfondi.TAGASI