7. OSA. MAJANDUS
3. peatükk. Maksud

§ 324. Konsistooriumi eelarvesse laekuvate maksude tasumise korrast ja tähtaegadest kinnipidamise jälgimine

(1) Konsistooriumi eelarvesse laekuvate maksude tasumise korrast ja tähtaegadest kinnipidamist jälgib konsistooriumi kantsler, kes saadab maksu tasumisega viivitanud kogudustele sellekohase meeldetuletuse tasumata maksu suuruse ja selle tasumise vajaduse kohta. Meeldetuletuse koopia saadetakse praostkonna praostile.
(2) Maksu õigeaegselt tasumata jätmisel peab kogudust tasuma täiendavalt viivist 0,1% tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva kohta.
(3) Kui kogudus ei ole kolme kuu jooksul pärast maksu tasumise tähtaja möödumist tasunud maksu ja viivist, määrab praostkonna praost koguduse erakorralise revideerimise. Praost saadab revisjoniaruande ärakirja (koopia) kahe nädala jooksul pärast revideerimist konsistooriumile.
(4) Koguduse maksuvõlgnevusi ei või tasaarvestada konsistooriumi eelarvest praostkonna eelarvesse tehtava eraldisega.TAGASI