7. OSA. MAJANDUS
3. peatükk. Maksud

§ 330. Koguduse liikmemaks

(1) Koguduse liikmemaksu (-annetuse) soovitavaks suuruseks on 1% koguduseliikme aasta netosissetulekust.
(2) Liikmemaksu antud kalendriaasta eest tasutakse selle kalendriaasta jooksul. Tasumine on võimalik ka osade kaupa.
(3) Liikmemaksu tasunule antakse koguduse liikmekaart. Liikmekaardi vormi ja täitmise korra kehtestab konsistoorium.
(4) Koguduse juhatus teavitab koguduse liikmeid kogudusele tehtud annetuste tulumaksusoodustustest. Koguduse juhatus edastab Tolli- ja Maksuametile andmed nende inimeste annetuste kohta, kes on selleks oma nõusolekut avaldanud.TAGASI