7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
1. jagu. Üldsätted

§ 333. EELK revisjonikomisjon

(1) Järelevalvet konsistooriumi majandustegevuse üle teostab vähemalt kolmeliikmeline EELK revisjonikomisjon.
(2) EELK revisjonikomisjoni valib kirikukogu oma liikmete hulgast neljaks aastaks.
(3) EELK revisjonikomisjonil on õigus revideerida praostkondi ja kogudusi.TAGASI