7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
1. jagu. Üldsätted

§ 334. Praostkonna revisjonikomisjon või revident

Tunnistatud kehtetuks 28.11.2007.TAGASI