7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
1. jagu. Üldsätted

§ 335. Koguduse revisjonikomisjon

(1) Järelevalvet koguduse juhatuse majandustegevuse üle teostab koguduse revisjonikomisjon või revident.
(2) Koguduse revisjonikomisjoni või revidendi valib koguduse nõukogu oma liikmete hulgast neljaks aastaks.TAGASI