7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
1. jagu. Üldsätted

§ 336. Revisjonikomisjoni esimees

(1) Revisjonikomisjoni liikmed valivad endi hulgast komisjoni esimehe.
(2) EELK revisjonikomisjoni esimees võib oma ülesannetesse kuuluvais asjus võtta sõnaõigusega osa konsistooriumi istungitest.
(3) Koguduse revisjonikomisjoni esimees või revident võib oma ülesannetesse kuuluvais asjus võtta sõnaõigusega osa koguduse juhatuse koosolekutest.TAGASI