7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
1. jagu. Üldsätted

§ 337. Piirangud revideerijaks olemisele

(1) EELK revisjonikomisjoni liikmeks ei või olla konsistooriumi liige ega kantselei töötaja.
(2) Tunnistatud kehtetuks 28.11.2007.
(3) Koguduse revisjonikomisjoni liikmeks või revidendiks ei või olla koguduse juhatuse liige ega raamatupidaja.
(4) Revisjonikomisjoni liige taandab end revideerimisest, kui revisjonikomisjon revideerib kogudust, mille juhtorganisse ta kuulub. Revisjonikomisjoni liikmel on õigus end muul põhjusel revideerimisest taandada.
(5) Revident ei või revideerida kogudust, mille juhtorganisse ta kuulub. Revideerijal on õigus taotleda enda asemel teise revideerija määramist.TAGASI