7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
1. jagu. Üldsätted

§ 338. EELK revisjoni hea tava

Revideerijad lähtuvad revideerimisel kirikuseadustest ja rahvusvaheliselt tunnustatud auditi ja revisjoni heast tavast.TAGASI