7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
1. jagu. Üldsätted

§ 339. Revisjonikomisjoni otsustusvõime

Revisjonikomisjon on otsustusvõimeline, kui revideerimises või koosolekul osalevad vähemalt pooled tema liikmetest, nende hulgas komisjoni esimees või tema poolt määratud asendaja.TAGASI