7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
1. jagu. Üldsätted

§ 340. Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll

(1) Revisjonikomisjoni koosoleku kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse:
     1) koosoleku koht ja aeg ning protokolli number;
     2) juhataja, protokollija, osavõtjate, puudujate ja kutsutud külaliste nimed;
     3) päevakord;
     4) arutelu käik ja ettepanekud igas päevakorrapunktis;
     5) hääletuste viis ja hääletustulemused;
     6) otsused.
(2) Koosoleku protokoll peab vastama konsistooriumi kehtestatud dokumendi vorminõuetele.
(3) Protokolli originaal trükitakse paberile ja säilitatakse eraldi toimikus või kirjutatakse protokolliraamatusse.
(4) Protokollile lisatakse eraldi lehtedel revisjoniaruanded ning hinnangud ja otsused, mille arutamist või vastuvõtmist protokoll sisaldab ja mille tekst ei sisaldu protokollis.
(5) Koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.TAGASI