7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
1. jagu. Üldsätted

§ 341. Audiitorkontroll ja audiitori kaasamine revideerimisse

(11) Kiriku majandusaasta aruanne esitatakse kirikukogule koos audiitori järeldusotsusega ning ja § 3101 lg 2 kohane aruanne koos audiitori arvamusega.

(12) Koos eelarve vastuvõtmisega määrab kirikukogu kantsleri ettepanekul audiitori konsistooriumi ja tema tütarettevõtete auditeerimiseks. Sama audiitorbüroo võib auditeerida maksimaalselt viiel järjestikusel aastal. Vähemalt viie aasta järel peab audiitorbürooks määrama büroo, kus töötab enam kui 10 audiitorkoja liiget.

(13) Koguduse nõukogu või juhatus võib lisaks korralisele revideerimisele või revisjonikomisjoni ülesannete täitmiseks määrata ka audiitorkontrolli. Audiitorkontrolli võib määrata ka erakorralise revideerimise määraja.

(2) Revideerijal on õigus kaasata korralisse revideerimisse ka audiitor.
(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhtudel esitab audiitorkontrolli määranud või audiitori kaasamise otsustanud institutsioon audiitorile auditi eesmärgi, sisulise ja ajalise ulatuse, peamised küsimused, millele soovitakse vastused saada ja järeldusotsuse või arvamuse esitamise tähtaja.
(4) Auditeeritava institutsiooni juhtorgani liikmed ja ametiisikud peavad võimaldama audiitoril tutvuda auditi läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
(5) Kui audiitori kaasamise otsustas revideerija, lisatakse audiitori järeldusotsus või arvamus revideerija koostatud revisjoniaruandele või hinnangule.TAGASI