7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
1. jagu. Üldsätted

§ 342. Piirangud informatsiooni avalikustamisel

(1) Revisjonikomisjoni liige, revident ja audiitor võib avalikustada talle revideerimise käigus teatavaks saanud informatsiooni ja revisjoniakti sisu pärast seda, kui revisjoniakti ärakiri on edastatud institutsioonile, mida revideeriti.
(2) Revisjonikomisjoni liige, revident ja audiitor ei või avalikustada talle revideerimise käigus teatavaks saanud informatsiooni, mis on seotud kolmandate isikutega, kuid ei seondu otseselt revideeritava institutsiooni majandustegevusega.TAGASI