7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
2. jagu. Korraline revideerimine

§ 343. Korraline revideerimine

(1) Korralisel revideerimisel:
     1) revideeritakse institutsiooni majandustegevust, raamatupidamise korraldust ja varasid;
     2) antakse hinnang institutsiooni majandusaruande õigsusele ja majandustegevuse vastavuse kohta vastavuse kohta eelarvele.
(2) Revisjonikomisjoni esindaja või revident esitab ülevaate kiriku vara kasutamise ja säilimise kohta üheaegselt majandusaasta aruande arutamisega kirikukogus, praostkonna sinodil või koguduse nõukogus.TAGASI