7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
2. jagu. Korraline revideerimine

§ 345. Korralise revideerimise toimumisest etteteatamine ja revideerimise ettevalmistamine

(1) Korralise revideerimise toimumisest teatab revideerija revideeritavale ette vähemalt kaks nädalat. Teates võib olla märgitud, milliseid dokumente soovib revideerija saada koopiatena või milliste dokumentidega soovib revideerija esindaja tutvuda enne revideerimist või revideerimise päeval.
(2) Revideeritava institutsiooni juhtorgani liikmed ja ametiisikud peavad võimaldama revideerijal tutvuda revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
(3) Revideerimise juures peab viibima revideeritava institutsiooni raamatupidaja. Revideerijal on õigus nõuda, et revideerimise juures viibiks ka mõni revideeritava institutsiooni juhtorgani liige või töötaja.TAGASI