7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
2. jagu. Korraline revideerimine

§ 346. Majandustegevuse, raamatupidamise korralduse ja varade revideerimine

(1) Revideerijal on õigus otsustada revisjoni sisuline ulatus riskipõhiselt.
(2) Revideerija annab hinnangu revideeritava institutsiooni majandustegevuse, raamatupidamise korralduse ja varade olemi ja seisundi aspektidele vähemalt üks kord kolme aasta jooksul.
(3) Revideerija annab hinnangu revideeritava institutsiooni eelarve eelnõu vastavusele kehtivatele õigusnormidele, arengukavas sätestatud strateegilistele eesmärkidele ja prioriteetidele ning usaldusväärsusele enne eelarve kinnitamist pädeva organi poolt.
(4) Revideerija annab hinnangu revideeritava institutsiooni eelarve täitmise aruande õigsusele ja majandustegevuse kooskõlale seatud eesmärkide ja prioriteetidega enne eelarve täitmise aruande esitamist kinnitamiseks pädevale organile.
(5) Revideerija, lähtudes riskipõhiselt määratud revisjoni sisulisest ulatusest, tutvub majandustegevuse, raamatupidamise korralduse ja varade revideerimise käigus valikuliselt alljärgnevaga:
     1) majandustegevus:
          a) lepingud, mis on seotud majandustegevusega
          b) otsused, mis on tehtud seoses majandustegevusega;
          c) arveldusarvete ja kassaga seonduv;
          d) allkirjaõiguslike isikute volitused;
          e) töö- ja töövõtulepingud;
          f) töösisekorraeeskiri;
          g) palgakorraldus ning selle vastavus riiklikele ja kiriklikele õigusaktidele;
          h) välisabiga seonduv;
          i) vastuvõetud tulude ja kulude eelarve täitmine;
          j) kohustused, s.h laenukohustused;
          k) majandustehingud.
     2) raamatupidamise korraldus:
          a) raamatupidamise siseeeskiri;
          b) raamatupidamise vastavus raamatupidamise seadusele, raamatu-pidamisandmete õigsuse eest isikliku vastutuse kehtestamise seadusele ja teistele õigusaktidele;
          c) kontoplaani kasutamine;
          d) riiklikes ja kiriklikes õigusaktides sätestatud maksude tasumise korra ja tähtaegade järgimine;
          e) annetuste vastuvõtmise ja korjanduste läbiviimisega seonduv;
          f) arveldusarvete ja kassa seisu vastavus raamatupidamise andmetele;
          g) raamatupidamisdokumendid;
          h) käibemaksu tasumise ja tagastamisega seotud küsimused.
     3) varad:
          a) kinnisvara, ajaloolise ja kunstilise väärtusega vallasvara olemasolu ja seisund;
          b) varade arvestuse vastavus kirikuseadustikule ja teistele õigusaktidele;
          c) otsused, mis on tehtud seoses varadega;
          d) lepingud, mis on seotud varadega;
          e) kulud, mis on tehtud seoses varadega (remondid jms).TAGASI