7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
2. jagu. Korraline revideerimine

§ 347. Revisjoni aruanne

(1) Revisjoni läbiviimise ja tulemuste kohta koostatakse revisjoni aruanne; kus kajastatakse:
     1) revisjoni läbiviimise alus;
     2) revisjoni eesmärk;
     3) revisjoni sisuline ulatus;
     4) revisjoniga hõlmatud ajavahemik;
     5) revisjonis osalenud isikute ametikohad ja nimed;
     6) revisjoni läbiviimise juurde kutsutud isikute nimed ja ametikohad;
     7) revisjoni peamised küsimused;
     8) revisjoni käik (peamised toimingud, meetodid, hindamise aluseks olevad normid, kriteeriumid või indikaatorid jne) lühidalt;
     9) olulisemad leiud ja tähelepanekud;
     10) olulisemad järeldused ja hinnangud;
     11) olulisemad ettepanekud;
     12) revisjoni läbiviimise aeg.
(2) Revisjoni aruande allkirjastavad kõik revisjonis osalenud isikud.
(3) Revisjoni aruanne peab vastama konsistooriumi kehtestatud dokumendi vorminõuetele.
(4) Revisjoniaruanne koostatakse kahes originaaleksemplaris. Üks originaal jääb revideeritud institutsioonile, teine originaal saadetakse vastavalt praostile või konsistooriumisse.TAGASI