7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
2. jagu. Korraline revideerimine

§ 348. Eelarve eelnõu kohta hinnangu andmine

(1) Hinnangus institutsiooni eelarve eelnõu kohta on järgmised alajaotused:
     1) eelarve eelnõu koostamise käik;
     2) eelarve eelnõu sisu;
     3) ettepanekud eelarve eelnõu kohta;
     4) hinnang eelarve eelnõu kohta.
(2) Alajaotuses "Eelarve eelnõu koostamise käik" märgib revideerija:
     1) kas eelarve eelnõu koostamisel on järgitud kirikus kehtivates õigusaktides sätestatud korda;
     2) kas eelarve eelnõu struktuur vastab kirikus kehtivates õigusaktides sätestatule.
(3) Alajaotuses "Eelarve eelnõu sisu" märgib revideerija:
     1) kas eelarve eelnõu tulude ja kulude poolel sisalduvad summad, mis tulenevad riiklikest ja kirikuseadustest, samuti institutsiooni poolt sõlmitud lepingutest ja institutsiooni juhtorganite poolt vastu võetud otsustest;
     2) kas eelarve eelnõus tulude ja kulude poolel sisalduvad summad on sisuliselt põhjendatud (siin tehakse võrdlusi ka varasemate aastate majandusaruannetega, samuti avaldatakse seisukohta, kas kavandatud summad vastavad revideeritava institutsiooni poolt seatud tegevusprioriteetidele).
(4) Alajaotuses "Ettepanekud eelarve eelnõu kohta" teeb revideerija ettepanekuid eelnõus sisalduvate summade muutmiseks või eelnõu täiendamiseks, põhjendades oma ettepanekuid.
(5) Alajaotuses "Hinnang eelarve eelnõu kohta" märgib revideerija, kas eelnõu vastab kehtivatele õigusaktidele ja revideeritava institutsiooni huvidele ning kas ja millistel tingimustel revideerija peab eelarve eelnõu vastuvõtmist võimalikuks.
(6) Hinnangule kirjutavad alla kõik hinnangu andmises osalenud revisjonikomisjoni liikmed või revident.
(7) Hinnangu ärakiri edastatakse ühe nädala jooksul pärast hinnangu andmist institutsioonile, mille eelarve eelnõu kohta hinnang anti.TAGASI