7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
2. jagu. Korraline revideerimine

§ 349. Hinnangu andmine eelarve täitmise aruande vastavuse kohta eelarvele

(1) Hinnangus institutsiooni eelarve täitmise aruande vastavuse kohta eelarvele on järgmised alajaotused:
     1) eelarve täitmise aruande koostamise käik;
     2) eelarve täitmise aruande sisu;
     3) ettepanekud eelarve täitmise aruande kohta;
     4) hinnang eelarve täitmise aruande vastavuse kohta eelarvele.
(2) Alajaotuses "Eelarve täitmise aruande koostamise käik" märgib revideerija:
     1) kas eelarve täitmise aruande koostamisel on järgitud kirikus kehtivates õigusaktides sätestatud korda;
     2) kas eelarve täitmise aruande struktuur vastab kirikus kehtivates õigusaktides sätestatule ja eelarve struktuurile.
(3) Alajaotuses "Eelarve täitmise aruande sisu" märgib revideerija:
     1) kuidas laekusid summad eelarve tulude poolel kavandatud allikatest, millised olid ala- või enamlaekumised ja mis olid selle põhjused;
     2) kas on järgitud eelarvedistsipliini, st kas eelarve kulude poolel on tehtud ülekulutusi, mis olid selle põhjused, samuti kas eelarve kulude poolel on tehtud kulutusi kavandatust vähem ja mis olid selle põhjused.
(4) Alajaotuses "Ettepanekud eelarve täitmise aruande kohta" teeb revideerija ettepanekuid eelarve täitmise aruande muutmiseks või täiendamiseks, kui aruanne ei vasta kehtivatele õigusaktidele või eelarve struktuurile või selles esineb arvutusvigu. Revideerija põhjendab oma ettepanekuid.
(5) Alajaotuses "Hinnang eelarve täitmise aruande vastavuse kohta eelarvele" märgib revideerija, kas majandusaruanne vastab kehtivatele õigusaktidele ja eelarve struktuurile ning kas ja millistel tingimustel revideerija peab eelarve täitmise aruande kinnitamist võimalikuks.
(6) Hinnangule kirjutavad alla kõik hinnangu andmises osalenud revisjonikomisjoni liikmed või revident.
(7) Hinnangu ärakiri edastatakse ühe nädala jooksul pärast hinnangu andmist institutsioonile, mille majandusaruande vastavuse kohta eelarvele hinnang anti.TAGASI