7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
4. jagu. Revideerija tegevuse erijuhud

§ 353. Majanduslike vaidluste lahendamine

EELK revisjonikomisjon esitab 30 päeva jooksul pärast kirikukohtu taotluse saamist oma arvamuse kohtu menetluses oleva kiriku institutsioonide vahelise majandusliku vaidluse asjas.TAGASI