7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
4. jagu. Revideerija tegevuse erijuhud

§ 354. Varade ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise assisteerimine

Revisjonikomisjon või revident võib vastavalt §-s 350 lõikes 4 nimetatud organilt saadud ülesandele olla juures ja fikseerida vajalikud asjaolud, kui toimub varade ja asjaajamise üleandmine ühelt organilt või ametiisikult teisele.TAGASI